Vedtægter

LOVE FOR
JERNBANERNES IDRÆTSFORENING
ÅRHUS.

 

JIF-AR Grøn Politik

Paragraf 1.
Vedtaget på generalforsamlingen d. 11.04.2024

Foreningens navn er Jernbanernes Idrætsforening Århus ( JIF AR ).
Foreningen er stiftet den 18 juli 1944 under navnet LIF, omdøbt den 12 februar 1948 til Jernbanernes Idrætsforening Århus, og sammenlagt den 1 november 1998 med Boldklubben DSB Århus.
Foreningen er medlem af Danske Jernbaners Fritidsforbund og Århus Firma Sport under Dansk Firmaidrætsforbund.
Foreningen har hjemsted i Århus Kommune.

Paragraf 2.

Foreningens formål er at fremme interessen for al idrætslig og kulturel fritidsvirksomhed, og skabe bedre forhold for denne.

Paragraf 3.

Som medlem af foreningen kan optages enhver person der er eller har været ( pensionist eller efterlønsmodtager ) beskæftiget ved en dansk jernbane eller jernbanerelateret virksomhed.
Det samme gælder for ægtefæller, samlevende, registrerede partnere og børn af medlemmer.
Foreningen er ligeledes åben for alle der måtte have interesse deri, såfremt de er bosiddende i Århus kommune.

Paragraf 4.

Medlemskontingentet fastsættes hvert år på den årlige generalforsamling i april, og betales, dersom det er muligt, ved lønafkortning over virksomhedernes lønsystemer med 1/12 af årskontingentet pr. måned.
Hvis det ikke er muligt, betales der via bankoverførsel 1 gang årligt for perioden
1/7 20xx til 30/6 det følgende år.
Aktive ægtefæller, samlevende og registrerede partnere betaler ligeledes via bankoverførsel et fuldt årskontingent.
Æresmedlemmer og børn op til og med det fyldte 15 år samt ikke aktive: ægtefæller, samlevende/registrerede partnere, efterlønnere og pensionister vil være kontingentfri.
Medlemmer der pensioneres / går på efterløn er selv pligtig til at informere kassereren om deres nye status, således at kontingentet overgår til opkrævning via bankoverførsel.
Hvis et medlem står i restance for kontingent, og vedkommende ikke efter påmindelse betaler det skyldige beløb, slettes vedkommende af foreningen og kan kun optages påny mod at betale restancen og det nye årskontingent.
Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til kassereren senest den 1. i en måned med virkning fra den næste måned (dvs. mindst 30 dages opsigelse).

Paragraf 5.

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Den skal afholdes i april måned og indvarsles mindst 4 uger før dens afholdelse.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrrelsen i hænde senest 14 dage før dens afholdelse.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller mindst 20 medlemmer anmoder derom.
Stemmeret har alle foreningens medlemmer, som deltager i mødet. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Valgbare er alle aktive og æres medlemmer der er fyldt 18 år.
Personer der ønsker valg/genvalg til bestyrrelsen, skal hvis de ikke kan fremmøde personligt, skriftligt tilkendegive at de stiller op.
Personer der ønsker valg/genvalg til bestyrrelsessuppleant, revisorer og afdelingsformand, skal hvis de ikke kan fremmøde personligt, mundtligt over for bestyrrelsen, tilkendegive at de stiller op.
Enhver generalforsamling er beslutningsdygtig når den er indvarslet lovligt.
Blanke og ugyldige stemmer tæller ikke med ved beregningen.
Alle afstemninger sker ved almindelig stemmeflertal, bortset fra vedtægtsændringer og eksklusioner, der kræver 2/3 flertal.

Paragraf 6.

Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af:
Formand – Næstformand – Kasserer -3 bestyrelsesmedlemmer – 2 bestyrelsessupplanter – 2 revisorer og 1 revisorsupplant.
Formanden vælges på ulige årstal – Næstformand og Kasserer vælges på lige årstal.
2 bestyrelsesmedlemmer og 1 bestyrelsessupplant vælges på ulige årstal.
1 bestyrelsesmedlemmer og 1 bestyrelsessupplant vælges på lige årstal.
1 revisor vælges på ulige årstal.
1 revisor vælges på lige årstal.
Alle valg er gældende for 2 år.
Derudover vælges en revisorsupplant for 1 år.
Bestyrelsen konstituerer sig med en sekretær
Intet medlem af foreningens bestyrelse og udvalg hæfter personligt overfor trediemand for lovligt trufne dispositioner.

Følgende personer kan ikke være medlem af bestyrelsen:

  1. Medlemmer af bestyrelser i fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der udlejer lokaler m.m. til foreningen eller kontrollerer udlejer af lokaler m.m. til foreningen, samt
  2.  Advokater, revisorer og lignende rådgivere for samt ansatte i fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der udlejer lokaler m.m. til foreningen, eller som kontrollerer udlejer af lokaler m.m. til foreningen samt
  3. Ejer af lokaler m.m., der udlejes til foreningen.

Paragraf 7.

Bestyrelsen indkalder til generalforsamlingen, hvis dagsorden mindst skal indeholde:
1. Valg af dirigent.
2. Protokol ( Referat fra sidste generalforsamling).
3. Formandens beretning for det forløbne år.
4. Regnskab.
5. Behandling af budgetforslag ( Herunder fastsættelse af næste års kontigent)
6. Indkomne forslag. ( Sendes til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen).
7. Valg i henhold til §6 og §9.
8. Eventuelt.
9. Afslutning.

Paragraf 8.

Regnskabet løber fra den 1 januar til 31 december
Regnskabet, der mindst skal indeholde et driftsregnskab og en status, underskrives af hele bestyrelsen samt revisorer.
Regnskabet skal foreligge til revision senest 14 dage inden generalforsamlingen.

Bilagskontrolenter indfører deres eventuelle bemærkninger i en særlig revisionsprotokol, der underskrives af hele bestyrelsen samt revisorer.
Indførte bemærkninger bekendtgøres på generalforsamlingen.

Paragraf 9.

Foreningens bestyrelse kan efter behov oprette udvalg i relevante idrætsgrene.
Udvalgsformanden for den pågældende disiplin vælges på den ordinære generalforsamling for 1 år.
Udvalgsformændene er ansvarlig for udvalgets aktiviteter og kan deltage i bestyrelsesmøderne.
Paragraf 10.

Et medlem, der handler mod eller ved opførsel skader foreningen, kan af bestyrelsen idømmes karentæne eller eksklution.
Karantænen kan om nødvendigt behandles på foreningens generalforsamling.
Eksklution skal behandles på foreningens generalforsamling.

Paragraf 11.

Beslutning om foreningens opløsning kan kun træffes på en ekstraordinær generalforsamling, der er indkaldt i samme anledning.
Opløsning af foreningen kræver mindst 2/3 af alle stemmeberettigede medlemmer.
Såfremt der ikke opnås 2/3 stemmers flertal skal der indkaldes til endnu en ekstraordinær generalforsamling, hvor det er 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede der afgør det.
I tilfælde af opløsning skal der nedsættes et udvalg til at administrerer midler og materiale.
Foreningens midler og materiale skal henstå i et år.
Hvis der indenfor dette år opstår en ny forening skal midler og materiale overgå hertil.
Den nye forening skal dog bestå af mindst 30 fuldbetalende medlemmer.
Hvis der ikke inden for 1 år oprettes en ny forening skal midler og materiale bruges til varige goder på de forskellige katogoriers arbejdssteder efter ansøgning.

Paragraf 12.

Formand og Næstformand giver fuldmagt til kassereren for oprettelse af og dispositionsret over bankkonti, i hvert enkelt tilfælde.
Bestyrelsens medlemmer hæfter personligt for det tilskud, som foreningen eller tilskudsmodtagerne har modtaget efter denne lov, hvis tilbagebetalingskravet er opstået ved retstidig handling eller undladelse, der kan tilregnes pågældende som forsætligt eller uagtsom. Bestyrelsens medlemmer hæfter i øvrigt ikke personligt for foreningens tilskud efter folkeoplysningsloven

For de forpligtigelser, der påhviler foreningen i øvrigt, hæftes alene med den til enhver tid eksisterende formue.


Forretningsorden for Jif’s bestyrelse.

 

 

Jif afholder mindst 4 bestyrelsesmøder om året. Heraf er det ene i forbindelse med generalforsamlingen.

 

Jif’s bestyrelsesmedlemmer har mødepligt. Eventuelle afbud skal meddeles formanden.

 

Indkaldelse med dagsorden udsendes 14. dage før mødet.

 

Formanden leder møderne, i hans fravær er det næstformanden.

 

Ved alle bestyrelsesmøder tages der referat, som skal udsendes til alle bestyrelses medlemmer indenfor 7 dage efter mødet.

 

Ved alle afstemninger er almindelig flertal gældende. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

 

Bestyrelsesmøderne er beslutningsdygtige uanset hvor stor fremmødet er.

 

Formanden er ansvarlig for at de arbejdsmæssige opgaver i Jif​​ som​​ fordeles ligeligt og hensigtsmæssig, så der sikres en hurtig, saglig og fyldestgørende ekspedition af de til enhver tid forekommende sager.

 

Såfremt et medlem i en længere periode ikke er i stand til at passe arbejdet i bestyrelsen skal suppleanten indkaldes.

 

Suppleanter kan deltage i mødet, men har ikke stemmeret.

 

Jif skal repræsenteres ved​​ det antal delegér-stemmer som klubben er tildelt​​ til Jernbanefritid’s repræsentantskabsmøder.

 

Formanden udsender skriftlig materiale til alle bestyrelsesmedlemmer og alle afdelingsformænd.

 

Bestyrelsen er forpligtiget til, at Jif’s vedtægter m.v altid er tidssvarende og skal i modsat fald foranledige at de ajourføres.

 

Formand​​ eller​​ næstformand, samt​​ kasserer​​ kan godkende udlæg/udgifter i foreningen.​​ 

 

Når ikke særlige forhold gør sig gældende, vil opgavefordelingen i bestyrelsen være som følger:

 

Formanden:

Repræsentative opgaver og pligter.

Kontakt til Jernbanefritid

Kontakt til de tilknyttede virksomheder

Kontakt til Århus Firma Sport

Kontakt til Kommunen

Ansvar for hjemmesiden

 

 

 

Næstformanden:

Afløse formanden ved dennes fravær

Udlån af klublokaler

 

Kasserer:

Ansvar for budgetter

Ansvar for økonomi

Ansvar for regnskab

Ansvar for julelotteriet

Ansvar for opkrævning af kontingenter

 

Sekretæren:

Ansvarlig for udarbejdelse af referater fra bestyrelsesmøder, samt​​ indsende godkendt referat til Webmaster

Ansvarlig for at forhandlingsbogen til enhver tid er ajourført

Ansvar for udsendelse af indkaldelser

Ansvarlig for at Ajourføre aktivitetlisten

 

Menige bestyrelsesmedlemmer:

Ansvarlig for tilrettelæggelsen samt gennemførelsen af julefrokost og andre fester i Jif​​ 

Varetage vakante afdelingsstillinger

​​ 

 

 

 

Ajour ført​​ 08.11.2023